My eyes are no longer my eyes…

My eyes are no longer my eyes